NEWS

KULTURNYTT SR P1 - Dansscenen i Skåne ökar stort!

DANSSCENEN I SKÅNE ÖKAR STORT

Region Skåne fick under våren in 18 ansökningar för utvecklingsbidrag till konstnärliga dansproduktioner. Det är nästan fyra gånger så många som samma period 2015.

LYSSNA PÅ KULTURNYTT I P1 HÄR! (ca 1,5 minut långt inslag om Skånes dansscen, vilket börjar direkt i början av sändningen)

DC SYD STARTAR NYTT RESIDENS!

IFÖ Center är ett nytt, konstnärsdrivet kulturhus vid Ivösjön i Bromölla (nordöstra Skåne). I en f.d. keramikfabrik håller ett helt unikt center för konstnärer på att växa fram. Enorma ytor och fantastiska miljöer skapar en starkt kreativ miljö. Centret har redan flera etablerade konstformer och nu är det dags för dansen att hitta sin plats i fabriken. Danscentrum Syd och Ifö Center utlyser därför ett residens på två veckor under sommaren 2020. Sista ansökningsdag 19 april. Mer info HÄR!

När: Valbar period mellan 1 juni - 31 september 2020

Boende: Betalt boende för två personer i två veckor ingår

Resor: Ersättning på totalt 1000 kr ingår

Ansökan: Fritt brev skickas till info@danscentrumsyd.se senast 19 april . Följande frågor ska besvaras:

1. Varför önskar du/ni detta residens?

2. Vad är din konstnärliga idé under residenstiden?

3. Bifoga cv.


Danscentrum Syd is proud to announce a new residency at IFÖ Center in Bromölla! Please contact Jenny for more information in english.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ifö center, Bromölla

NYTT FRÅN REGERINGEN OM A-KASSA, med anledning av krisen

Kort om regeringsförslag 30 mars - och om anslutning till a-kassa.

Gå med i a-kassan senast 31 mars, så räknas hela mars.

Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.

Det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

Många konstnärer bedriver sin verksamhet som så kallade kombinatörer, som enskild firma eller enmansföretag. För att få ta del av arbetslöshetsförsäkringen måste du ha ditt företag vilande. Vilket enligt regeringen har föreslagits vara möjligt 1 extra gång under 2020 (tidigare 1 gång/ 5 år).

KLYS och systerorganisationer har framfört att det är av största vikt att hen fortfarande ska kunna hålla igång t ex kundkontakter och uppdatera sin hemsida osv under vilandeperioden för att snabbt kunna komma igång igen då det vänder. Med hopp om positiva besked kring det inom kort.

Om du behöver ha ditt företag vilande så gå med i en A-kassa så snart som möjligt.

Om regeringens stödpaket med mera

Medlemsinformation från Danscentrum 25 mars - Corona

Regeringen föreslog den 25 mars 2020 ytterligare ett krispaket, detta riktat mot småföretag, vilket många av Danscentrums medlemmar är. I det finns statliga lånegarantier, nedsatta arbetsgivaravgifter, hyresstöd och en företagsakut till en kostnad på uppemot 40 miljarder. Mest aktuellt för DC medlemmar är nog arbetsgivaravgifterna och hyresstöd. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter ska gälla fyra månader, från den 1 mars. Enbart ålderspensionsavgiften ska betalas under de fyra månaderna. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor.

Hjälp med hyran föreslås till särskilt utsatta företag till exempel hotell, restauranger och butiker. Detta borde även kunna gälla för publika lokaler och Danscentrums medlemsorganisationer i förhandling med fastighetsägaren. Staten ska stå för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Resten bör hyresvärdar och företagen förhandla om. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för tre månader, perioden 1 april - 30 juni.

500 miljoner till kulturen Vi har inte fått svar på när och hur detta paket ska påbörjas. Det behöver beredas ytterligare för att kunna aktiveras.

Danscentrums enkät Vi hade den 25 mars fått in 134 svar och vi tackar för detta, detta är ett viktigt material i att både visa hur danssektorn drabbas och i att få möjlighet till möten för att framföra behovet av stöd. Materialet uppdateras löpande så be gärna fler medlemmar att fylla i och underlagen visar mycket klart hur corona som samhällskatastrof påverkar den fria danssektorn. Danscentrum har informerat Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kulturutskottet, Kulturdepartementet, Teaterförbundet och flera Regioner om enkätens resultat och bett om möten. Några har genomförts men både Konstnärsnämnden och Kulturrådet väntar på besked om Regeringens satsning 500 miljoner till kulturen.

Regeringens tidigare paket för att stötta företag med subventioner till arbetstidsförkortning Enligt Tillväxtverkets kriterier kan detta inte sökas av företag med i huvudsak offentlig medel. Det bedrivs påverkansarbete i denna fråga för att se hur/om kriterierna kan tillåta mindre kulturaktörer som har kombinationer av offentliga medel och arvoden som intäkter.

Med förhoppning om att ni inte är sjuka och har möjlighet att ta hand om er själva och andra /Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Riks

Medlemsinformation från Danscentrum 25 mars.pdf

DAILY TRAINING v13: IN STUDIO AND ONLINE

DAILY TRAINING BOTH IN STUDIO AND ONLINE 23-27 OF MARCH

The daily training at Danscentrum Syd will open again next week AND we will also organise live streaming on our fb page, so that both alternatives are possible for dancers to follow.

AT DANSCENTRUM SYD: Jonas Svensson will give modern ballet class Monday-Friday at 09.30 in the studio.

ONLINE: On Tuesday 24th and Thursday 26th of March we will stream the barre part of Laura Cheesman's ballet class for professional dancers. The streaming will start at 11.15, on Danscentrum Syd's facebook page.

The dancer Jossette Reilly will be assisting Laura Cheesman by taking the class so that all of you can follow. So please make some space in your living room, grab a table for barre and follow us!

SENASTE NYTT om läget för kulturarbetare

Publicerat 19 mars.

Stödpaket till företag och kulturen – vi vet inte så mycket än

Regeringen presenterade den 16 mars ett krispaket för att stödja företag och anställda för att bland annat undvika uppsägningar.

Nedan följer förslaget som det presenterats men än så länge finns inga instruktioner för hur Försäkringskassan ska administrera sjuklön och slopad karensdag eller om hur permitteringsdelens ska gå till, vilka branscher/verksamheter som kan få stöd och om det enbart ska gälla t.ex. tillsvidareanställda. Men vi försöker bevaka frågan och återkommer så fort vi vet mer om detta och om det på något vis kan gälla kulturverksamhet (i samråd med Teaterförbundet utifrån vårt kollektivavtal).


Rubrikerna i krispaketet:

Permittering: Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut stor del av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader.

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Förslagen om anstånd och korttid går nu till Lagrådet för snabb behandling.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/


Från Kulturrådets hemsida gällande projektbidrag

Om din organisation har sökt eller beviljats bidrag för internationell verksamhet eller projekt i områden som är drabbade av coronavirus covid-19 så bör ni följa utvecklingen och hitta alternativa lösningar och därmed undvika onödiga kostnader.

Ni kan till exempel skjuta upp delar av projektet och genomföra möten digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet.


Ett annat tips är att boka ombokningsbara biljetter och boenden.

Kulturrådet kan dock inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder.

Om ert evenemang till exempel har blivit inställt eller uppskjutet

När din organisation har fattat beslut om åtgärder som har en väsentlig påverkan på innehållet i projektet eller verksamheten jämfört med ansökan så ska ni meddela Kulturrådet via e-post direkt till ansvarig handläggare samt skicka en reviderad verksamhetsplan och budget. Skriv diarienummer för det ärende som e-posten gäller.

Tänk på att din organisation även kan ansöka om förlängning av projektperiod samt om uppskov av redovisning med anledning av den nuvarande situationen.

Ändrad plan och budget

Kulturrådet kommer ta hänsyn till att utbrottet av covid-19 utgör särskilda skäl för förändringar i projekt eller verksamhet och vi har stor förståelse för bidragsmottagarnas situation.

Vi kommer därefter att pröva om de nya omständigheterna betyder att ansökan ändrats. Vid behov kan Kulturrådet godkänna ett ändrat innehåll i projekt eller verksamhet (ändrad plan och budget).

Vi kommer inte kräva tillbaka pengar

Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar.

Om projektet eller verksamheten ändrats i sådan stor omfattning att reglerna om återkrav i bidragsförordningen och bidragsvillkoren blir tillämpliga så kommer myndigheten pröva om de kostnader som organisationen redan har haft kan anses vara bidragsberättigade.

Exempel på bidragsberättigade kostnader

Exempel på kostnader som kan anses bidragsberättigade är:

Kostnader för ersättning kopplade till ingångna avtal med utövare och artister.

Kostnader för resor eller boende som inte kan avbrytas och som inte ersätts från andra källor för individer som förhindras att delta, till exempel på grund av deras senaste kontakt med någon som drabbats av viruset eller deras närvaro i ett område som anses ha hög risk.

Övriga kostnader som inte kan undvikas i samband med att projekt eller verksamhet i sin helhet eller delar av projekt eller verksamhet inte går att genomföra på grund av svenska myndigheters beslut eller utbrott av covid-19.


I samtal med arrangörer som ställer in trots att det är mindre än 500 i publik.

Då ni som uppdragstagare kommunicerar om att möjlighet kan finnas om att ersätta inställd föreställning vid framtida tillfälle, dokumentera kommunikationen och klargör för arrangören att detta är beroende av tidpunkt och möjlighet. Då ni tyvärr inte kan lova att föreställningen finns tillgänglig, eller lön till medverkande finns vid det tillfället. Det är ju olika förutsättningar gällande för om en koreograf har verksamhetsstöd eller projektstöd och projektstödet och gaget behöver användas till dansarnas löner nu, även om ni inte kan spela föreställningen.


Termen Force Major och Coronaviruset (taget från advokatbyrå)

Då det i svensk lag saknas reglering av force majeure gäller i första hand skrivningen i det aktuella avtalet. Oftast finns det i en force majeure-klausul en uppräkning av omständigheter som utgör force majeure. Om epidemier, karantäner eller liknande situationer finns nämnt i en sådan klausul är det troligt att Coronaviruset anses vara grund för att åberopa force majeure. Huruvida Coronaviruset utgör skäl att åberopa force majeure beror dock på de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet. Vad är skälen till att parten inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet? För att kunna göra gällande att force majeure föreligger måste Coronaviruset innebära att den part som vill åberopa bestämmelsen inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.


Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum

DCRiks info per 19mars.pdf

VI STREAMAR BALETTEN! /DAILY TRAINING LIVE

On Thuresday 19th of March we will stream the barre part of Laura Cheesman's ballet class for professional dancers.

The streaming will start the same time as class, that is 09.30, on Danscentrum Syd's facebook page.

The dancer Jossette Reilly will be assisting Laura Cheesman by taking the class so that all of you can follow. So please make some space in your living room, grab a table for barre and follow us! See you in cyber space on Thursday!

KONSTNÄRSNÄMNDEN om resebidrag samt residens

Med anledning av Coronaviruset: information om internationellt utbyte och resebidrag

Om du har beviljats stipendium i form av resebidrag, bidrag till internationellt utbyte eller projektbidrag som innefattar resa och med anledning av Coronaviruset vill skjuta upp resan, kontakta då den handläggare som du varit i kontakt med i samband med att du beviljades stipendiet. Vi kommer skyndsamt att fatta beslut om möjlighet att senarelägga resan.

Om du har beviljats stipendium i form av resebidrag, bidrag till internationellt utbyte eller projektbidrag som innefattar resa men vill dra tillbaka resan kontakta även då handläggaren.

För konstnärer som har beviljats några av våra internationella residens tar vi kontakt med berörda konstnärer.

KULTURRÅDET: info till dig som SÖKT ELLER BEVILJATS BIDRAG

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för att minimera smittspridning av coronavirus covid-19 kommer Kulturrådet att behöva genomföra åtgärder både vad gäller bidragsgivning och egna konferenser och större möten.

Kulturrådet förstår allvaret i den nuvarande situationen och kommer göra det vi kan för att underlätta. Eftersom det kommer många frågor till oss nu hoppas vi att ni har förståelse för att det kan ta lite tid innan vi kan besvara alla.

Vad gör Kulturrådet?

– Vår krisledning är aktiverad och vår krisledningsgrupp är utökad med samtliga enhetschefer. Vi följer läget, dels kring hur våra egna medarbetare ska agera, dels hur de ändrade förutsättningarna för kulturlivet påverkar alla de organisationer och verksamheter som vi ger stöd, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

När det gäller bidragsgivningen kommer vi både att hantera ansökningar som skickats in men ännu inte beslutats och projekt och verksamheter som fått bidrag.

– De som är beroende av publikintäkter kommer att påverkas av den nuvarande situationen. Då kan de få svårt att genomföra sin verksamhet det kommande året. Vi måste följa det här noga. Kulturverksamheterna är en del av vår demokrati och en otroligt viktig del att säkerställa.

Vid ny information kommer vi löpande uppdatera här på webbplatsen.

Vår rekommendation är att följa Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets råd.

Mer information

Aktuell information om coronavirus covid-19, Folkhälsomyndigheten

Länder som UD avråder från resa till, Utrikesdepartementet

Lägesuppdatering om spridningen av covid-19, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Om din organisation har sökt eller beviljats bidrag

Om din organisation har sökt eller beviljats bidrag för internationell verksamhet eller projekt i områden som är drabbade av coronavirus covid-19 så bör ni följa utvecklingen och hitta alternativa lösningar och därmed undvika onödiga kostnader.

 • Ni kan till exempel skjuta upp delar av projektet och genomföra möten digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet.

 • Ett annat tips är att boka ombokningsbara biljetter och boenden.

Kulturrådet kan dock inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder.

Om ert evenemang till exempel har blivit inställt eller uppskjutet

När din organisation har fattat beslut om åtgärder som har en väsentlig påverkan på innehållet i projektet eller verksamheten jämfört med ansökan så ska ni meddela Kulturrådet via e-post direkt till ansvarig handläggare samt skicka en reviderad verksamhetsplan och budget. Skriv diarienummer för det ärende som e-posten gäller.

Tänk på att din organisation även kan ansöka om förlängning av projektperiod samt om uppskov av redovisning med anledning av den nuvarande situationen.

Ändrad plan och budget

Kulturrådet kommer ta hänsyn till att utbrottet av covid-19 utgör särskilda skäl för förändringar i projekt eller verksamhet och vi har stor förståelse för bidragsmottagarnas situation.

Vi kommer därefter att pröva om de nya omständigheterna betyder att ansökan ändrats. Vid behov kan Kulturrådet godkänna ett ändrat innehåll i projekt eller verksamhet (ändrad plan och budget).

Vi kommer inte kräva tillbaka pengar

Vi förstår att det här är en svår situation för många och som regel kommer vi inte att kräva tillbaka pengar.

Om projektet eller verksamheten ändrats i sådan stor omfattning att reglerna om återkrav i bidragsförordningen och bidragsvillkoren blir tillämpliga så kommer myndigheten pröva om de kostnader som organisationen redan har haft kan anses vara bidragsberättigade.

Exempel på bidragsberättigade kostnader

Exempel på kostnader som kan anses bidragsberättigade är:

 • Kostnader för ersättning kopplade till ingångna avtal med utövare och artister.
 • Kostnader för resor eller boende som inte kan avbrytas och som inte ersätts från andra källor för individer som förhindras att delta, till exempel på grund av deras senaste kontakt med någon som drabbats av viruset eller deras närvaro i ett område som anses ha hög risk.

 • Övriga kostnader som inte kan undvikas i samband med att projekt eller verksamhet i sin helhet eller delar av projekt eller verksamhet inte går att genomföra på grund av svenska myndigheters beslut eller utbrott av covid-19.

Sammankomster över 500 personer och beviljade bidrag

Regeringen beslutade på onsdagen att följa Folkhälsomyndigheten rekommendation och förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer.

Förordningen innehåller förbud som är straffsanktionerat. Den som överträder förbudet straffas med böter eller fängelse i högst 6 månader. Förbudet är alltså inte en rekommendation utan tvingande. Det är inte heller tidsbegränsat. Generellt sett förbjuds arrangerade sammankomster med över 500 deltagare.

På Polismyndighetens hemsida kan man läsa om vad som förbjuds

Enligt våra bidragsvillkor får verksamhet eller projekt inte strida mot gällande författning. Om er verksamhet eller projekt omfattar tillställningar som nu är förbjudna så ska ni meddela Kulturrådet via e-post direkt till ansvarig handläggare samt skicka en reviderad verksamhetsplan och budget. Skriv diarienummer för det ärende som e-posten gäller.

Om din organisation har en pågående ansökan

Om din organisation har en pågående ansökan om bidrag så gäller detsamma som ovan, det vill säga att om innehållet i projektet eller verksamheten har förändrats väsentligt jämfört med inlämnad ansökan på grund av spridningen av covid-19 så bör bidragssökande meddela Kulturrådet så snart som möjligt via e-post direkt till ansvarig handläggare samt skicka en reviderad verksamhetsplan och budget. Skriv diarienummer för det ärende som e-posten gäller.

Om ni planerat att samla 500 personer vid samma tillfälle

Observera att om din organisations inlämnade ansökan avser tillställningar som träffas av förbudsförordningen (se ovan) så kan inte Kulturrådet bevilja ansökan, det är därför extra viktigt att ni tar kontakt med oss samt skickar en komplettering eller reviderad verksamhetsplan och budget.

Kulturrådets konferenser och möten

Kulturrådet ser nu över på vilket sätt vi behöver planera om några av våra kommande konferenser och möten så att de i stället sker digitalt eller om något behöver ställas in. Om du har anmält dig till ett större möte eller en konferens som vi arrangerar i närtid kommer vi att kontakta dig direkt via e-post.

Vi har fått information om att det finns kommuner och regioner som har infört reserestriktioner för tjänstepersoner utanför den egna regionen för att minimera risken för smittspridning. Kulturrådet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att fortsätta resa nationellt så länge inget annat rekommenderas. Vi förstår dock att den som arrangerar mötet i vissa fall kan behöva ställa in mot bakgrund av sina egna riktlinjer.

När det gäller internationella resor följer vi Utrikesdepartementets rekommendationer och gör även egna bedömningar i varje enskilt fall.

Anmäl dig gärna till Kulturrådets nyhetsbrev.

STREAMING POSSIBILITIES at in-discourse

Those forced to stay hometown these days - In-discourse offers help with infrastructure and technical support for livestream, online conferences and all sort of green screen keynotes: "At www.in-discourse.com we will build a fully equipped LIVESTREAMING studio, including multi camera setup and operated audio, like a proper TV-studio. We will stream canceled cultural events but it will also be possible to rent the studio for keynotes, conferences, talks. Let us know your thoughts! PM or booking@in-discourse.com

SAFE CULTURE We are planning to take action. From next week we will Live-stream cultural events that have been canceled. Artists who want to stream through our channel and from our studio in Malmö are welcome to contact us via Facebook or info@in-discourse.com

We will prioritize artists that are missing out on financial compensation.

We will ask for donations via #SWISH and #PAYPAL. All donations will go to the artists and the production team.

We just lost our complete income of March, April and May...We have nothing to lose! SPREAD THE WORD, CONTACT US, DONT HESITATE TO GET BACK TO US WITH IDEAS!

ANY SUPPORT IS WELCOME!

#ARTVSCORONA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Dansare/koreograf: HUR DRABBAS DITT JOBB AV COVID-19?

 • Information om anstånd för skatteinbetalningar för frilansar/egenföretagare, med anledning av corona-krisen, finns här.
 • För dig som är arbetande dansare och/eller koreograf, vars verksamhet berörs berörs av Covid-19 viruset finns information från Danscentrum att ta del av i dokumentet här bredvid. Detta är skrivet den 12:e Mars 2020 kl 14 och skall endast ses som tillfällig vägledning i en föränderlig situation. Information, handlingsplaner och lagstiftning kan komma att ändras.
 • KLYS – Genomför analys av påverkan för kulturskapare

Med anledning av Coronaviruset kommer KLYS nu inrikta sitt arbete på problemen med uteblivna inkomster som frilansande kulturskapare inom alla kulturområden kommer att drabbas av. KLYS har efterfrågat information från medlemsorganisationerna och kommer genomföra en analys av hur stor påverkan för kulturskaparna kommer att bli.

Klys – Facebook nyhet

www.klys.se

Danscentrum Riks generell information Coronaviruset.pdf

RÅDGIVNING KRING INSTÄLLDA FÖRESTÄLLNINGAR

🔸Danscentrum Syd kan hjälpa medlemmar med frågor kring ev inställda föreställningar, via Svensk Scenkonst.

🔸 Avtalsrättslig rådgivning kopplad till inställda föreställningar:

Inställda föreställningar med anledning av coronasmittan ger upphov till många avtalsrättsliga frågor i relation till publik, artister och samarbetspartners. För att snabbt kunna besvara dessa har Svensk Scenkonst inlett ett samarbete med Gro Advokatbyrå.

Medlemsföreträdare kan maila avtalsrättsliga frågor relaterade till inställda föreställningar direkt till svenskscenkonst@groadvokat.se och få personlig rådgivning från byråns jurister per mail. Ange organisationens namn och dina kontaktuppgifter.

För arbetsrättslig rådgivning och andra frågor med koppling till coronaviruset kontaktas Svensk Scenkonst direkt. Vår webbplats uppdateras löpande med aktuellt information. Under nästa vecka planeras även ett webbinarium med information kring inställda föreställningar. Vi återkommer med närmare information efter helgen.

Maria Grundtman

Förhandlingschef

Svensk Scenkonst

SÖK PRODUCENTSTÖD /COACHING FOR PRODUCING MEMBERS

English below

PRODUCENTSTÖD VÅREN 2020

FÖR PRODUCERANDE KOREOGRAFER OCH GRUPPER

Under hösten 2019 drog vi på Danscentrum Syd igång en satsning kallad Producentstödet. Den är uppdelad i moduler; ANSÖKA – PRODUCERA – SÄLJA. Under 2020 har vi möjlighet att genom föra både PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA och PRODUCERA.

Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att välja ett projekt som kan få utökad coachning i ansöknings-, planerings- och produktionsprocessen. Är du ännu inte juridisk medlem, men vill börja producera dans som scenkonst? Prata med oss på DCSyd så kan du erbjudas plats i producentstödet!

För mer information och för att få tillgång till Producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette@danscentrumsyd.se och beskriv vilket projekt du är intresserad av att delta med.

Utöver individuell coachning finns mallar, informativa listor och digital handledning tillgänglig för deltagare i producentstödet; mall projektbeskrivning, info finansiering av dans, budgetmall, mall uppdragsavtal, lista över residensplatser, mall produktionsplan, mall marknadsplan, mall infobrev, mall avtal med arrangör, mall anställningsavtal, mall turnéresultat, mall publikstatistik, STIM licensansökan, STIM redovisning, lista över frilansande producenter samt lista över festivaler och utbudsdagar.

COACHING INFÖR ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG

Möjligheter till VERKSAMHETSBIDRAG där DCSyd också kan vara till hjälp för ansökan:

 • Budget och beslut om sökbara verksamhetsbidrag från Region Skåne tas i början av 2020.
 • Ansökningsperioden för verksamhetsstöd 2021 från Malmö stad är 11 maj–1 juni.
 • Om medlemmar är intresserade av att inleda en process om att söka verksamhetsbidrag från Kulturrådet så vill vi gärna coacha inför nästa ansökningsomgång. Den coachingen skulle i så fall pågå under hösten 2020, inför ansökan som lämnas in i mars 2021. Beslut om verksamhetsbidrag kommer ca nio veckor efter inlämnad ansökan.

English:

COACHING FOR PRODUCING CHOREOGRAPHERS AND GROUPS

During autumn 2019 we launched a new coaching and support service called Producentstödet. (Producig support). It is divided into modules; APPLICATION – PRODUCTION – SELLING&TOURING.

During 2020 we arrange the two modules PRODUCENTSTÖD: APPLICATION & PRODUCTION

As a juridisk member of DCSyd you have the possibility to receive coaching in your project when it comes to planning, applications and certain things related to production. We can also help you to organise your overlapping projects and single out what to focus on. Our members' work looks very different, so we also adjust the support accordingly. (If you are not yet a juridisk member but you want to start producing your own work within dance as performing arts, you can talk to us at DCSyd and also be selected to take part in the program.)

For more information and to receive the coaching and support service, please contact Jeanette Thuresson at jeanette@danscentrumsyd.se and describe why you would like to participate .

In addition to individual coaching, we share templates and documents with listed information that is necessary for applications, production and touring.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

TANZMESSE - OPEN CALL Swedish delegation

INTERNATIONALE TANZMESSE NRW 26-30 AUGUSTI 2020, DÜSSELDORF, TYSKLAND

Danscentrum Riks samordnar den svenska närvaron på Tanzmesse 2020 den 26-30:e augusti.

Närvaron arrangeras med monter och monterprogrammet FIKA with och Svenska paviljongen med liveakter i lokal utanför mässhallen. Vi välkomnar alla professionella Sverigebaserade danskonstnärer att söka för medverkan i programmet, se mer info nedan. Du behöver inte vara medlem i Danscentrum för att medverka.

Deadline ansökan: 6 mars 2020


 • SWEDISH DANCE – MONTER PÅ NRW FORUM

På konsthallen NRW Forum arrangeras Tanzmesses mässdel. Mässan har öppet för besökare tors-lör 27-29:e augusti kl 9.30-14.30. På mässan arrangerar Danscentrum Riks montern Swedish Dance där alla Sverigebaserade danskonstnärer är välkomna att presentera sig själva och/eller sitt marknadsföringsmaterial. I montern arrangerar vi monterprogrammet FIKA with kl 10.30-11.30 & 13.30-14.30. FIKA with ger dig som danskonstnär/producent en plats för att träffa arrangörer/samarbetspartners du önskar möta under mässan. Välkommen att anmäla ditt intresse för medverkan i FIKA with via blankett nedan. FIKA with programmet annonseras i vår trycksak. Det utgår ingen ersättning för medverkan.


 • ÖPPEN UTLYSNING – SVENSKA PAVILJONGEN

För att ge svenska konstnärskap möjlighet att presentera sig live arrangerar vi under två dagar en svensk paviljong kl 14.30-18.00, efter mässans stängning. Till den svenska paviljongen söker vi konstnärer som vill visa ca 10 min utdrag vid två – tre tillfällen under någon av de dagar paviljongen arrangeras. För medverkan utgår gage om 12-18.000 kr inkl moms beroende på antalet medverkande artister, en schablonsumma för resor och boende samt registreringsavgiften till Tanzmesse för de medverkande.

Intresseanmälan sker genom blankett nedan. Beslut om medverkan meddelas konstnärerna i april 2020. Urvalet görs i samverkan med Danscentrums medlemsorganisationer och tar hänsyn till spridning, uttryck, internationell turnébarhet och praktiska förutsättningar.

Om Tanzmesse:

Internationella tanzmesse nrw är den största professionella internationella sammankomsten inom dansfältet och arrangeras vartannat år i augusti i Düsseldorf. Tanzmesse består av ett mässprogram på NRW Forum och ett föreställningsprogram på olika spelplatser runt om i staden med huvudsaklig spelplats på Tanzhaus NRW.

Som Sverigebaserad danskonstnär kan du själv anmäla dig för deltagande via Danscentrums monter Swedish Dance (Booth attendant, kontakta Amy Fee) eller som egen Professional visitor, båda kostar 125 EUR. Du som är ansluten till eller medverkande med egen monter, meddela gärna detta så snart som möjligt så ert material kan inkluderas i montern Swedish Dance.

Projektledare för den svenska närvaron är Hanna Falk, svensk dansproducent nu boende i

Düsseldorf i samarbete med Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Riks.

Kontakt:

Hanna Falk 070-733 89 11 hanna@falksprojekt.se

Amy Fee 0722-149 159 amy.fee@danscentrum.se

Med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet, i samarbete med Danscentrum Norr,

Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd.


Intresseanmälan/ansökan skickas senast den 6 mars 2020 till hanna@falksprojekt.se

INTRESSEANMÄLAN FÖR MEDVERKAN FIKA with

Konstnär

Namn

Adress

Mejl

Telefon

Länk till konstnärskap

Jag är redan anmäld för medverkan i Tanzmesse via monter eller egen registrering: ja/nej

Önskemål om matchning

Jag är intresserad av att möta och nätverka med arrangör/koreograf/samarbetspartner etc.

Tanzmesses Exhibitors list

ANSÖKAN OM MEDVERKAN SVENSKA PAVILJONGEN

Konstnär

Namn

Adress

Mejl

Telefon

Verk

Titel

Längd på utdrag

Antal medverkande artister

Motivera varför verket passar att visas i detta

sammanhanget

Länk till video

Länk till övrigt material

Danscentrum, Kulturrådet, Konstnärsnämnden

Carousel imageCarousel image

APPLY FOR INTERNATIONAL DUO RESIDENCY at DCSyd

Med stöd av Konstnärsnämnden utlyser Danscentrum Syd flera två-veckors residens för danskonstnär baserad i Sverige tillsammans med internationell gäst.

Residenset består av:

 • Studioplats i mellanstudion på Danscentrum Syd, eller på annat ställe i Skåne, arrangerat av DCSyd
 • Resebidrag för gästande konstnär
 • Bidrag för logi för gästande konstnär
 • Stipendium för värdkonstnär samt för gästande samarbetspartner à 10 000 kr vardera.

Ansökan görs med hjälp av e-legitimation till Konstnärsnämnden, via följande länk: konstnarsnamnden.se/logga-in-e-tjanst

Ansökan är öppen 2 jun - 19 aug 2020 för residens under våren 2021.

Redovisning Efter avslutad vistelse följs stipendietiden upp genom att du besvarar frågor i en webbenkät som du får skickad till dig. Ytterligare upplysningar om dansprogrammets verksamhet och stipendier lämnas av anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

APPLY FOR SPRING RESIDENCY AT Danscentrum Syd

WINTER STUDIO RESIDENCY at Danscentrum Syd is open for members of Danscentrum Syd only.

When: 20/4 – 30/4 2020

Application is open: 3/2 – 3/3 2020

You will normally have an answer within a week.

Open showing: 30/4

Included: studio time in the middle studio (10 x 10,5 meter), equipped with sound system, lights, dance mat and mirrors. You also get the possibility to book technique from Teknikpoolen if needed and the possibility to get photographic documentation of your residency. In connection to the studio there is wi-fi, kitchen, dressing rooms and showers. If you would like some particular support, there is also a possibility of artistic feedback and arrangements of focus groups.

Applications are made with a project description (not more than one A4) and a motivation letter (not more than one A4). Send your application to maria@danscentrumsyd.se

Danscentrum Syd is located at Bergsgatan 29, Malmö. We look forward to your application!

Carousel imageCarousel imageCarousel imagebilder från höstresidens med Cassandra Arnmark och Lucrezia NardoneCarousel imageCarousel image